Times Through The Order FourseamCurveSplit
1 70.40 18.83 10.76
2 53.33 23.33 23.33
3+ 51.22 41.46 7.32