Pitching Data for 445926 for game: gid_2009_05_13_slnmlb_pitmlb_1/
dateStamppark_sv_idplay_guidab_totalab_countpitcher_idbatter_idab_iddestypeidsz_topsz_botpfx_xDataFilepfx_zDataFilemlbam_pitch_namezone_locationpitch_constandstrikesballsp_throwsgidpdesspinnorm_htinningpitcher_teamtstartvystartftimepfx_xpfx_zuncorrected_pfx_xuncorrected_pfx_zx0y0z0vx0vy0vz0axayazstart_speedpxpzpxoldpzoldtm_spinsb
2009-05-13 090513_211546pit 7 7 445926 458036 64 Flyout X 485 3.563 1.5 -4.138 11.133 FF 8 2 R 2 2 R gid_2009_05_13_slnmlb_pitmlb_1/ In play, out(s) 200.288 0.522055 9 pit 0.07295960072831886 -135.92930984115094 0.2937019656327286 -5.729962931625559 11.158702693748385 -4.138 11.133 -1.348171902325036 55 5.795775283203 6.364941872050659 -139.31402401469407 -4.714345723458393 -11.071000129699707 31.054000442504883 -10.619000320434571 95.14 0.31730132816682954 3.036336729136162 0.182 3.07 2408 22
2009-05-13 090513_211735pit 6 6 445926 435401 65 Single X 494 3.62 1.853 -4.587 12.573 FF 19 2 L 2 3 R gid_2009_05_13_slnmlb_pitmlb_1/ In play, no out 199.95 -1.02943 9 pit 0.0728436670380216 -136.0525864037089 0.29432239031956353 -6.182473786287078 12.588442037662691 -4.587 12.573 -1.2213435278769464 55 5.780665091083246 7.568527844881866 -139.7195273306229 -8.277939114004203 -11.894999534606933 33.7080016784668 -7.959000473022461 95.57 0.8631376103083959 1.7971404211313478 0.728 1.827 2694 32
2009-05-13 090513_211916pit 4 4 445926 453203 66 Single X 501 3.38 1.5 -5.958 8.702 FF 3 2 R 1 2 R gid_2009_05_13_slnmlb_pitmlb_1/ In play, no out 214.252 1.3734 9 pit 0.07396896773074098 -134.09065248944532 0.2975715213684041 -7.580486384443798 8.746143150614222 -5.958 8.702 -1.591150227862517 55 5.655689424446604 7.6813504366866585 -137.38094146467685 -1.592703359967723 -14.26799967956543 29.773999755859375 -15.716999893188477 93.82 0.3554310047761151 3.6970873897208643 0.22 3.731 2112 21