Pitching Data for 453343 for game: gid_2013_04_17_slnmlb_pitmlb_1/
dateStamppark_sv_idplay_guidab_totalab_countpitcher_idbatter_idab_iddestypeidsz_topsz_botpfx_xDataFilepfx_zDataFilemlbam_pitch_namezone_locationpitch_constandstrikesballsp_throwsgidpdesspinnorm_htinningpitcher_teamtstartvystartftimepfx_xpfx_zuncorrected_pfx_xuncorrected_pfx_zx0y0z0vx0vy0vz0axayazstart_speedpxpzpxoldpzoldtm_spinsb
2013-04-17 130417_211613pit 4 4 453343 571431 53 Strikeout S 424 3.48 1.64 2.86 1.94 FC 24 2 L 2 1 R gid_2013_04_17_slnmlb_pitmlb_1/ Swinging Strike 124.726 -1.22717 8 pit 0.0744679772128075 -133.23382526183408 0.2990759464058272 2.1493974647621585 2.766577438868449 2.86 1.94 -1.759994834875589 55 6.392776456903303 6.963603621044692 -136.37790215496702 -6.588431875101557 4.004999908447266 28.256000076293944 -27.024000717163087 93.21 1.4346669104184577 1.4140655850643875 1.455 1.431 692 12
2013-04-17 130417_211703pit 2 2 453343 501896 54 Groundout X 429 3.51 1.5 0.18 5.91 FC 13 2 R 0 1 R gid_2013_04_17_slnmlb_pitmlb_1/ In play, out(s) 178.28 -0.0189055 8 pit 0.07286626091977642 -136.14345762417577 0.29286287343839884 -0.4703553468916028 6.652389294259556 0.18 5.91 -1.5862904207106177 55 6.408273826663177 5.273907697320072 -139.41338183981105 -5.965847051648584 -0.9140000019073486 30.034999404907225 -19.251999450683595 95.21 0.4586461777902051 2.4580931266603536 0.47 2.486 1206 10
2013-04-17 130417_211739pit 1 1 453343 518614 55 Groundout X 433 3.27 1.5 -1.59 8.79 FF 17 2 L 0 0 R gid_2013_04_17_slnmlb_pitmlb_1/ In play, out(s) 190.195 -0.60339 8 pit 0.07331528721935664 -135.2574053353197 0.29528024071464265 -2.238526863354403 9.516485398592554 -1.59 8.79 -1.576299346454169 55 6.418443509516696 4.504924180139072 -138.66274083951842 -8.514554768414248 -4.279000011444092 31.09299996948242 -13.988000465393066 94.77 -0.10329498841977702 1.8257139233545203 -0.096 1.851 1800 00