Pitching Data for 460677 for game: gid_2011_09_16_nyamlb_tormlb_1/
dateStamppark_sv_idplay_guidab_totalab_countpitcher_idbatter_idab_iddestypeidsz_topsz_botpfx_xDataFilepfx_zDataFilemlbam_pitch_namezone_locationpitch_constandstrikesballsp_throwsgidpdesspinnorm_htinningpitcher_teamtstartvystartftimepfx_xpfx_zuncorrected_pfx_xuncorrected_pfx_zx0y0z0vx0vy0vz0axayazstart_speedpxpzpxoldpzoldtm_spinsb
2011-09-16 110916_222247tor 3 1 460677 150040 77 Single S 655 3.68 1.73 7.32 -10.17 CU 2 0.906 R 0 0 R gid_2011_09_16_nyamlb_tormlb_1/ Called Strike 35.8895 1.05436 9 nya 0.09631601551727477 -102.84978961376734 0.3901240183734573 7.679848195987056 -7.959280052472692 7.32 -10.17 -3.0458882349243357 55 6.548244738307999 3.0405919286961782 -105.76161504839682 5.556186904234506 8.410000225067138 20.247999801635743 -40.89499871826172 72.24 -0.22366915607394344 3.685684463889239 -0.083 3.733 1887 00
2011-09-16 110916_222311tor 3 2 460677 150040 77 Single B 656 3.68 1.73 8.06 -4.48 SL 14 0.936 R 1 0 R gid_2011_09_16_nyamlb_tormlb_1/ Ball 61.2371 -0.182564 9 nya 0.08968103991072689 -110.48957554448906 0.36270157711571427 8.361998730778312 -2.595267310039934 8.06 -4.48 -4.0336779693881635 55 5.234726971565919 7.828341020346493 -113.52606007390202 3.2319958163528715 10.59399976348877 22.674000396728516 -35.46700112915039 77.62 1.160407190070006 2.466197590858852 1.306 2.527 1498 01
2011-09-16 110916_222336tor 3 3 460677 150040 77 Single X 657 3.68 1.73 -9.55 4.22 FT 13 0.892 R 1 1 R gid_2011_09_16_nyamlb_tormlb_1/ In play, run(s) 245.929 0.144615 9 nya 0.07592629466470709 -130.70536145549264 0.3045517263044461 -9.25254425175237 5.510010672353026 -9.55 4.22 -4.29958562344548 55 5.257296012768817 14.52708520923301 -133.69806099955989 -1.2947577859630632 -16.626000503540038 26.376000061035157 -22.278000045776366 91.70 0.32034617606336524 2.769709458755173 0.447 2.846 2051 11