Pitching Data for 518875 for game: gid_2014_08_01_nyamlb_bosmlb_1/
dateStamppark_sv_idplay_guidab_totalab_countpitcher_idbatter_idab_iddestypeidsz_topsz_botpfx_xDataFilepfx_zDataFilemlbam_pitch_namezone_locationpitch_constandstrikesballsp_throwsgidpdesspinnorm_htinningpitcher_teamtstartvystartftimepfx_xpfx_zuncorrected_pfx_xuncorrected_pfx_zx0y0z0vx0vy0vz0axayazstart_speedpxpzpxoldpzoldtm_spinsb
2014-08-01 140801_213708bos 4 4 518875 456030 57 Single X 437 3.39 1.51 4.15 5.65 SL 18 0.907 R 1 2 R gid_2014_08_01_nyamlb_bosmlb_1/ In play, run(s) 144 -0.492553 7 nya 0.08424784932561863 -117.77378286096337 0.3382559959445898 3.866383189195823 5.519481705796578 4.15 5.65 -1.2982397704427844 55 5.651986073412394 2.9624848289582357 -120.53399493451842 -2.2348573872254986 5.631999870300293 21.92600018310547 -24.13900015258789 82.22 0.6834107145270641 2.0146079113970274 0.667 1.987 1247 21