Pitching Data for 571561 for game: gid_2018_04_17_lanmlb_sdnmlb_1/
dateStamppark_sv_idplay_guidab_totalab_countpitcher_idbatter_idab_iddestypeidsz_topsz_botpfx_xDataFilepfx_zDataFilemlbam_pitch_namezone_locationpitch_constandstrikesballsp_throwsgidpdesspinnorm_htinningpitcher_teamtstartvystartftimepfx_xpfx_zuncorrected_pfx_xuncorrected_pfx_zx0y0z0vx0vy0vz0axayazstart_speedpxpzpxoldpzoldtm_spinsb
2018-04-18 180418_035616sdn 3ae3c3d9-f3a0-438b-9d2e-f23efa1c8800 3 3 571561 543333 48 Strikeout S 360 3.64714 1.73686 3.63918 8.54731 FF 2 0.9 L 2 0 L gid_2018_04_17_lanmlb_sdnmlb_1/ Swinging Strike 156.971 1.32585 6 lan 0.07356718155490712 -134.9031471811014 0.2950143018640024 4.118229495916097 8.439388442644535 3.63918 8.54731 2.7076954678542893 55 5.658800418265723 -8.257397305974086 -137.97276932930336 -1.0012316540395254 7.886297451019287 27.920865234375 -16.017800720214844 94.24 0.010468849458986518 3.940003015935363 0.0580017 3.95837 1865 02