Pitching Data for 592473 for game: gid_2017_07_14_tbamlb_anamlb_1/
dateStamppark_sv_idplay_guidab_totalab_countpitcher_idbatter_idab_iddestypeidsz_topsz_botpfx_xDataFilepfx_zDataFilemlbam_pitch_namezone_locationpitch_constandstrikesballsp_throwsgidpdesspinnorm_htinningpitcher_teamtstartvystartftimepfx_xpfx_zuncorrected_pfx_xuncorrected_pfx_zx0y0z0vx0vy0vz0axayazstart_speedpxpzpxoldpzoldtm_spinsb
2017-07-15 170715_042034ana dbf545b3-efca-4e0a-a621-0f74513efcd9 1 1 592473 594777 53 Hit By Pitch B 413 2.91606 1.25996 10.2763 -4.35611 SI 4 2 L 0 0 L gid_2017_07_14_tbamlb_anamlb_1/ Hit By Pitch 67.0162 1.43369 7 tba 0.08022441090726161 -123.66159496785725 0.322364471074638 10.267375832099521 -4.523475123539595 10.2763 -4.35611 4.237795243149945 55 3.7304123556272506 -7.551237866799842 -126.61624538556492 7.7280002024548065 16.46697657775879 24.64945085144043 -39.433819549560546 86.64 2.508613432964106 3.2919974176411824 2.50599 3.27518 2065 00