Pitching Data for 593372 for game: gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/
dateStamppark_sv_idplay_guidab_totalab_countpitcher_idbatter_idab_iddestypeidsz_topsz_botpfx_xDataFilepfx_zDataFilemlbam_pitch_namezone_locationpitch_constandstrikesballsp_throwsgidpdesspinnorm_htinningpitcher_teamtstartvystartftimepfx_xpfx_zuncorrected_pfx_xuncorrected_pfx_zx0y0z0vx0vy0vz0axayazstart_speedpxpzpxoldpzoldtm_spinsb
2015-09-04 150904_191616sln b94ce135-a146-4b0a-b719-b1fc7b0bb7a2 9 1 593372 570256 1 Walk B 3 3.91 1.82 -5.8 9.44 FF 0 0.938 L 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 211.434 0.684211 1 sln 0.07102554786124236 -139.640811520576 0.28580508329381155 -5.905792705613245 9.58404762736358 -5.8 9.44 -1.6084038177426971 55 5.837512733140331 3.158754042645567 -143.0876524168612 -3.356107940818458 -12.050000114440918 32.484001068115234 -12.624000228881837 97.61 -1.2958592498504662 3.552726950697703 -1.31 3.58 2321 00
2015-09-04 150904_191631sln 619eead0-d5f0-44cd-aba1-b44aebc65778 9 2 593372 570256 1 Walk S 4 3.91 1.82 -5.62 8.27 FF 12 0.936 L 0 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 214.053 -0.263158 1 sln 0.07059561293602039 -140.49571728968886 0.2840263199509192 -5.7260239873002385 8.409946784897125 -5.62 8.27 -1.2979246251994339 55 5.745921908535824 5.738542474307278 -143.95022272480352 -5.302746188468275 -11.82999984741211 32.754001525878905 -14.803999580383302 98.29 0.039862476225542065 2.5576318611654436 0.02 2.59 2110 10
2015-09-04 150904_191705sln e29f9632-9f3e-4e10-9964-8b6a183ca4cf 9 3 593372 570256 1 Walk S 5 3.91 1.82 -5.08 10.4 FF 13 0.941 L 1 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 205.913 -0.320574 1 sln 0.07011360116031762 -141.3133630533219 0.28369374849476287 -5.181440564785835 10.548794345545428 -5.08 10.4 -1.1636091061128004 55 5.792325006305827 6.507061121094108 -145.2325260827326 -6.481632863710356 -10.7300004196167 37.43400183105469 -10.33400026702881 99.22 0.55436703405353 2.495535264489865 0.54 2.53 2428 11
2015-09-04 150904_191732sln 58ec63f4-bad4-4e8b-9dc8-22aab61b264b 9 4 593372 570256 1 Walk B 6 3.8 1.82 0.58 0.7 CU 24 0.898 L 2 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 142.019 -2.90909 1 sln 0.07800199555588956 -127.04570266881262 0.31529438372623103 0.48313527664585093 0.832066244679336 0.58 0.7 -1.227055851021452 55 5.608178174526693 5.494829095932514 -130.4987762167836 -6.584347562346028 0.8100000190734863 29.644000915527343 -30.784000076293946 89.17 1.2209855035375887 -0.10432922834659974 1.2 -0.07 178 12
2015-09-04 150904_191757sln 0731ed8f-af56-4e39-8299-dc77ed8a8a80 9 5 593372 570256 1 Walk S 7 3.91 1.82 4.36 2.03 CU 1 0.9 L 2 2 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 115.427 1 1 sln 0.07958691193828553 -124.53959743195804 0.3213651363525602 4.2818042915000225 2.171885165577347 4.36 2.03 -1.1116887887923788 55 6.1267025776571975 0.03460535813021326 -127.85277213360327 1.207189550618756 6.909999923706055 27.87400045776367 -28.673999465942384 87.18 -0.4268830033427493 3.8796572826772198 -0.45 3.91 895 22
2015-09-04 150904_191816sln 4d5bf1d9-ab6f-4dc4-b45e-57db7caed98e 9 6 593372 570256 1 Walk B 8 3.77 1.82 4.75 1.55 CU 0 0.899 L 2 2 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 108.56 1.65641 1 sln 0.07970118364108064 -124.39930030571423 0.32129071099626555 4.663828315402159 1.687773143392343 4.75 1.55 -1.5011524741052178 55 5.719046877588185 -4.820302880262719 -127.59391013217818 3.4500043992274465 7.529999809265137 26.833999542236327 -29.45400015258789 87.09 -2.8936917213250903 4.3826793497392815 -2.91 4.41 929 22
2015-09-04 150904_191840sln ebd0c394-16a2-440c-a834-07c0fe806c07 9 7 593372 570256 1 Walk S 9 3.91 1.82 -13.36 2.35 CH 5 0.906 L 2 3 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 259.835 0.148325 1 sln 0.07917167666708246 -125.31759602982086 0.31797525342762606 -13.522219441231211 2.490297043350172 -13.36 2.35 -1.6760234709696902 55 5.883074635271692 5.318152183971204 -128.27673160053516 -0.5005345953699327 -22.2900008392334 25.01399984741211 -28.073999084472657 87.54 -1.477125011610469 2.993002787346376 -1.5 3.02 2555 32
2015-09-04 150904_191903sln 75c6604a-6514-43ef-9a53-6c3256a47edb 9 8 593372 570256 1 Walk S 10 3.91 1.82 -11.67 1.61 CH 16 0.907 L 2 3 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 261.947 -0.885167 1 sln 0.0774269137752474 -128.04011553571758 0.31229653875805974 -11.826382611606752 1.740894847656135 -11.67 1.61 -1.4016734289183264 55 5.846954855591316 6.578447783223862 -131.3677707380647 -2.972791622379041 -20.210000915527345 28.774000076293945 -29.20400015258789 89.70 -0.4370515061309983 1.9006488241001338 -0.45 1.94 2249 32
2015-09-04 150904_191930sln 015bd988-4ff2-46d0-84ef-448aee430165 9 9 593372 570256 1 Walk B 11 3.93 1.82 -11.99 4.49 CH 23 0.906 L 2 3 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 249.253 -1.75829 1 sln 0.07801048428605999 -127.08779410249201 0.3145765920903755 -12.136262407989545 4.64016089013411 -11.99 4.49 -1.412345515854 55 5.961562332062723 9.153176902813417 -130.3741823417562 -6.270704185597181 -20.440000457763674 28.204000381469726 -24.364 89.21 0.6342290949975851 0.9943409443812419 0.61 1.02 2427 32
2015-09-04 150904_192106sln e0565775-c5f9-4230-8d2f-32a80c3b006f 4 1 593372 543281 2 Strikeout B 17 3.61 1.63 -6.31 8.44 PO 4 0 R 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Pitchout 216.587 3.69697 1 sln 0.082180913068919 -120.70751522643343 0.33037360894455836 -6.444022486558952 8.614950826899822 -6.31 8.44 -1.354978305492444 55 6.428373451397918 11.035545502238527 -123.62169796181678 3.923454972613694 -9.840000076293945 23.7339991607666 -19.02399984741211 84.66 2.6355203174126647 6.253018896826507 2.61 6.28 1913 00
2015-09-04 150904_192130sln c14d0943-1ca3-4762-ae60-04088d4f4870 4 2 593372 543281 2 Strikeout S 18 3.61 1.63 3.58 2.89 CU 9 0.898 R 0 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Swinging Strike 129.369 0.262626 1 sln 0.07910213681490567 -125.37967045129015 0.3183509156337028 3.496482085619301 3.0373789309524244 3.58 2.89 -1.4922947442438799 55 5.761149670375806 4.68134044151752 -128.48455846817913 -0.7268867272711206 5.750000076293945 26.274000076293945 -27.18399969482422 87.66 1.0990449859877294 2.853878921052618 1.07 2.88 869 10
2015-09-04 150904_192157sln 476dd090-e6c7-41d1-9ae0-c4e9b371abe5 4 3 593372 543281 2 Strikeout S 19 3.61 1.63 0 1.88 CU 23 0.894 R 1 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Swinging Strike 179.867 -1.45455 1 sln 0.07860608618694387 -126.13522849453739 0.3168372708144834 -0.09637042206471139 2.0147445470527914 0 1.88 -1.524268707382385 55 5.620118388002266 4.622209431939145 -129.36582184948048 -4.029944774056927 -0.16000000022351743 27.51399984741211 -28.833999313354493 88.30 0.4678434399836938 1.1514441992555877 0.45 1.18 361 11
2015-09-04 150904_192230sln 1c16bf59-efe2-4bb1-872d-9474dbd9c321 4 4 593372 543281 2 Strikeout S 20 3.61 1.63 -6.06 8.36 FF 8 0.938 R 2 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Swinging Strike 215.816 0.222222 1 sln 0.06948199175086676 -142.78636185461067 0.2791376991421632 -6.166419265227398 8.492267203768503 -6.06 8.36 -1.247797785862765 55 5.696716265743387 7.588893055061695 -146.18059083289222 -4.847813906089894 -13.190000457763672 32.69400015258789 -14.013999618530274 99.86 0.6912157810397431 2.8126307241411466 0.68 2.84 2219 12
2015-09-04 150904_192313sln e0f02c4d-be1f-47a9-891e-10edd4b7226f 3 1 593372 457705 3 Single S 24 3.59 1.85 -6.48 9.05 FF 18 0.929 R 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Called Strike 215.482 -0.643678 1 sln 0.06972977155591027 -142.32354009525326 0.2796643262167569 -6.583897393347355 9.181322569707625 -6.48 9.05 -1.2921038242636245 55 5.707856235475727 7.699674790360703 -145.57304030264788 -6.9141410939725425 -14.029999656677246 31.183999923706054 -12.614 99.50 0.6298573341536815 2.124397484806845 0.61 2.16 2391 00
2015-09-04 150904_192342sln d31d191e-8988-4e5c-b71c-7fb0e57da837 3 2 593372 457705 3 Single B 25 3.59 1.61 -6.87 7.73 FF 23 0.893 R 1 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 221.491 -0.979798 1 sln 0.07009691771174792 -141.5512526007896 0.28142185622287863 -6.985286507416572 7.866763172253645 -6.87 7.73 -1.2723492101225404 55 5.650450754023378 7.105299459913741 -144.86365012171083 -7.477686905514739 -14.699999732971191 31.62400045776367 -15.624000228881837 99.02 0.3754081558168423 1.5979115416004568 0.36 1.63 2208 01
2015-09-04 150904_192412sln 4f7dbde9-1406-4ada-a2fb-8e4b53ee22d7 3 3 593372 457705 3 Single X 26 3.52 1.61 0.13 -0.21 CU 18 0.89 R 1 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ In play, no out 37.542 -0.549738 1 sln 0.07822798821046577 -126.80497862163548 0.31450900731926495 0.029674773997983066 -0.08605630328454991 0.13 -0.21 -1.3779612598121591 55 5.6090815040620905 4.474067409662326 -129.8723318683502 -1.3696684029031527 0.04999999880790709 26.243999389648437 -32.32399908447265 88.61 0.556734232544402 2.0106000085032636 0.53 2.04 41 11
2015-09-04 150904_192505sln 47e9f8ee-f4ae-47c6-8d53-404c1ff9e29e 2 1 593372 628356 4 Single S 32 3.67 1.57 5.45 0.29 CU 12 0.901 R 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Called Strike 93.4417 0.12381 1 sln 0.07893604881677879 -125.6616618945632 0.31743533496559667 5.368769538934522 0.4141454460392889 5.45 0.29 -1.2725767423191992 55 5.628180169153272 1.5597025558513975 -128.7189700896812 0.19918586708281438 8.880000190734863 25.923999694824218 -31.493999160766602 87.77 0.24803813605882075 2.7301566144075617 0.22 2.75 1028 00
2015-09-04 150904_192530sln a4463e44-8d69-46f3-b48e-faf7901f6f72 2 2 593372 628356 4 Single X 33 3.51 1.57 -12.25 2.34 FT 10 0.893 R 1 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ In play, run(s) 259.026 0.0721649 1 sln 0.07091749658971991 -139.86984874849463 0.28519173846906914 -12.380711733444537 2.452229533101144 -12.25 2.34 -1.689945634520121 55 5.460757142027417 6.864860816036938 -143.27349581363495 -2.0576349936941885 -25.370000762939455 32.12400045776367 -27.154000915527345 97.81 -0.9455164361629758 2.5787488937402996 -0.96 2.61 2614 01
2015-09-04 150904_192624sln 878c3278-ac25-4d4f-a234-251c5c67562c 4 1 593372 516782 5 Single S 40 3.54 1.56 -5.44 7.19 FF 12 0.924 R 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Swinging Strike 216.973 0.191919 1 sln 0.06970055298795902 -142.2537736362585 0.28091573578285983 -5.5444730738265955 7.31766253211434 -5.44 7.19 -1.2742316217334744 55 5.730327768813018 5.118990250246566 -145.88987663508598 -4.6034572059070005 -11.709999961853027 34.92399969482422 -16.724000610351563 99.58 -0.171260681869551 2.718230561418479 -0.19 2.74 1919 00
2015-09-04 150904_192648sln a59188a2-580a-4cda-a654-47013e777388 4 2 593372 516782 5 Single S 41 3.54 1.56 -5.21 6.97 FF 1 0.942 R 1 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 216.589 1.12121 1 sln 0.07052409955273257 -140.64299569424907 0.2836863948058128 -5.311546022622795 7.1053998398908575 -5.21 6.97 -1.2427374812774112 55 5.612193263600119 4.7192289962556515 -144.08668325971075 -1.71057166883906 -10.999999923706055 32.68400183105469 -17.464000381469727 98.30 -0.23920223858047285 3.625046583783421 -0.25 3.66 1839 01
2015-09-04 150904_192717sln 26a32355-e0ce-436d-9127-a441417c5d5d 4 3 593372 516782 5 Single B 42 3.71 1.56 3.92 -1.25 CU 22 0.902 R 2 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 72.853 -1.64186 1 sln 0.07847749159457265 -126.37213929893632 0.3159109812710556 3.8323104293559975 -1.128735607718211 3.92 -1.25 -1.4591860714366909 55 5.652500270669723 2.047934325072561 -129.51809748933488 -3.7386700769622228 6.400000171661377 26.833999542236327 -34.06400076293945 88.36 0.028237588724301932 0.8376452008995825 0 0.87 775 02
2015-09-04 150904_192831sln 438f82ab-18c7-42be-b24c-19f85981c813 4 4 593372 516782 5 Single X 43 3.54 1.56 -11.91 2.68 CH 5 0.907 R 2 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ In play, run(s) 257.082 0.555556 1 sln 0.07745714376560695 -128.04930360136268 0.31164032528575003 -12.056438874357195 2.8232698565669327 -11.91 2.68 -1.3825520824324704 55 5.846998655467832 5.297635729439454 -131.19963482407624 -0.6531533902033975 -20.690000457763674 27.224000839233398 -27.333999313354493 89.53 -1.0079171770394493 3.071817125938757 -1.02 3.1 2341 12
2015-09-04 150904_192931sln db6ecedf-8214-4609-a91d-8e41a77ee4fd 5 1 593372 476883 6 Groundout B 51 3.45 1.64 -10.87 4.65 FT 5 0.904 L 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 246.672 0.98895 1 sln 0.07029852326216839 -141.15299824031362 0.2821489778721703 -10.990686864201043 4.769318055186011 -10.87 4.65 -1.4781720765402302 55 5.613970443159677 5.095566463809322 -144.4329911668625 -1.3977885639201069 -23.010000152587892 31.224000839233398 -22.193999923706055 98.54 -1.2300182353719264 3.40910551623144 -1.24 3.44 2512 00
2015-09-04 150904_192952sln 8a685179-3bfc-4ce9-ba13-9a2c625b2e82 5 2 593372 476883 6 Groundout B 52 3.5 1.64 -12.2 3.48 CH 5 0.906 L 0 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 253.886 0.569892 1 sln 0.07839565213684024 -126.56819256873243 0.31472404157152073 -12.355649973842395 3.622303609166079 -12.2 3.48 -1.4518701221969414 55 5.908714023720774 5.741581181344835 -129.5265507865922 -0.9582842941612786 -20.7900008392334 25.253999618530273 -26.083999313354493 88.40 -0.9110276620093458 3.0624308005886736 -0.93 3.1 2417 10
2015-09-04 150904_193014sln 8629ef4b-d40b-4dfd-8b5b-16c6ffa0c5a9 5 3 593372 476883 6 Groundout S 53 3.57 1.64 -11.06 2.9 CH 11 0.888 L 0 2 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Swinging Strike 255.118 -0.0259067 1 sln 0.0768262500635761 -129.06968420942206 0.3095042474448072 -11.207766820955545 3.0318441000428136 -11.06 2.9 -1.3105674683801685 55 5.805653740797072 6.315766584480301 -132.33859360270884 -1.9583494297291635 -19.499999923706056 28.4839991607666 -26.904000915527345 90.34 -0.3860154432150349 2.5534308284120955 -0.4 2.58 2206 20
2015-09-04 150904_193041sln a17d6a52-4837-446c-abe4-ddf37a5e495b 5 4 593372 476883 6 Groundout S 54 3.57 1.64 -6.09 7.97 FF 2 0.938 L 1 2 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 217.242 0.948187 1 sln 0.0695384811241601 -142.61254517659597 0.27997396781482553 -6.19401609811726 8.101133359524523 -6.09 7.97 -1.3204493918938933 55 5.830905443411604 6.208306825561269 -146.1761200218244 -3.2054241007529876 -13.17 34.30400076293945 -14.954000152587891 99.78 0.09237408130836966 3.4988033634560947 0.08 3.52 2144 21
2015-09-04 150904_193128sln cd7b8b49-f555-4a12-b2e2-2ba6e2acea67 5 5 593372 476883 6 Groundout X 55 3.57 1.64 -9.14 2.32 CH 5 0.895 L 2 2 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ In play, out(s) 255.495 0.564767 1 sln 0.07749775437168499 -127.9039872703519 0.3128351206568648 -9.283551195874606 2.457411050102235 -9.14 2.32 -1.2178232725114164 55 5.737000726321714 2.99069673111335 -131.28537610093855 -0.1182929160050703 -15.810000343322754 29.21400061035156 -27.993999160766602 89.54 -1.3880590424026125 3.1153490388152343 -1.4 3.15 1796 22
2015-09-04 150904_193220sln 8af70d0c-dcb0-496d-be61-a758fcaa0c73 6 1 593372 465041 7 Walk B 61 3.35 1.53 4.89 -2 CU 2 0.899 R 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 68.1875 1.79121 1 sln 0.07807514768530881 -127.01545792900966 0.31439689018919137 4.815748087570193 -1.883005952332461 4.89 -2 -1.2870323720408776 55 5.681213292701322 1.1929086069853545 -130.20117712774413 3.8141816460937346 8.119999961853027 27.313999084472655 -35.354001678466794 88.82 -0.018571095128272264 4.041116603198853 -0.04 4.07 1001 00
2015-09-04 150904_193240sln fcff30de-28ed-4715-ba66-27ff853fe0b6 6 2 593372 465041 7 Walk B 62 3.35 1.53 3.89 1.4 CU 0 0.898 R 0 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 110.287 1.18681 1 sln 0.07909248231589164 -125.49053515285604 0.3170158443314613 3.8048938762963904 1.528590068881541 3.89 1.4 -1.4781700431569154 55 5.624036468975348 -1.3207839030670092 -128.31131836208624 1.5503758073380018 6.310000019073486 23.864000228881835 -29.64400068664551 87.50 -1.4553991825495471 3.4913118522644866 -1.48 3.52 785 10
2015-09-04 150904_193308sln 832b417b-2015-4bb6-970f-378686171c8f 6 3 593372 465041 7 Walk B 63 3.35 1.53 -9.51 3.01 FT 0 0.903 R 0 2 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 252.198 1.38462 1 sln 0.07137001256284622 -138.9717360475392 0.28713676953375517 -9.631519425128753 3.1338306295877443 -9.51 3.01 -1.5429158717890201 55 5.47035818279248 4.822420484398965 -142.38737103136 0.5021376975240608 -19.46999923706055 32.03400030517578 -25.84399954223633 97.14 -1.153420048999988 3.664568230753394 -1.16 3.7 2077 20
2015-09-04 150904_193331sln 222bb244-104d-481a-8c50-b7254c418739 6 4 593372 465041 7 Walk S 64 3.35 1.53 5.92 1.21 CU 18 0.902 R 0 3 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Called Strike 101.924 -0.384615 1 sln 0.08061405986526478 -122.99768061241518 0.3248695912756598 5.844818877403853 1.3456378663416315 5.92 1.21 -1.4339031190635458 55 5.7056224389585575 1.7986120181618173 -126.13504453133505 -1.502740142418912 9.229999618530274 26.054000762939452 -30.054000534057618 86.02 0.28204472524860935 2.0569488508300147 0.26 2.09 1112 30
2015-09-04 150904_193355sln 4f5c688a-81d8-4864-9070-2eab4eaf0a5a 6 5 593372 465041 7 Walk S 65 3.35 1.53 4.57 0.68 CU 7 0.902 R 1 3 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Called Strike 98.9877 0.736264 1 sln 0.08073413992852284 -122.92867812358087 0.32373792502643134 4.483611242557165 0.8143442288013117 4.57 0.68 -1.4082163510173353 55 5.67493937868842 1.4413922805705006 -125.72223304699439 1.043794679614673 7.130000190734863 23.153999237060546 -30.884000457763673 85.73 -0.06366892026873272 3.0893162015498006 -0.09 3.11 857 31
2015-09-04 150904_193421sln c89f4971-9cfa-46ea-b022-5ed77a903cfe 6 6 593372 465041 7 Walk B 66 3.35 1.53 -5.55 5.9 FF 0 0.929 R 2 3 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 223.026 1.25275 1 sln 0.07017963604921498 -141.38495472505537 0.2817481516926966 -5.648824413236836 6.027476925858714 -5.55 5.9 -1.2819550571367895 55 5.574450376878354 3.577391518365868 -144.69182918106063 -1.4617649308821996 -11.8599995803833 31.53400030517578 -19.52399984741211 98.69 -0.7852433399292315 3.550194436881622 -0.8 3.58 1727 32
2015-09-04 150904_193531sln a6666734-666f-4fd4-944f-1ae472e591fe 3 1 593372 474568 8 Groundout S 71 3.49 1.69 2.23 -0.48 CU 12 0.9 R 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Called Strike 78.8613 -0.0111111 1 sln 0.07841410210273626 -126.46815802263704 0.31573839304175255 2.135375503149749 -0.3558958249713052 2.23 -0.48 -1.3629939518775316 55 5.6269550190604845 2.977747397601055 -129.63492971724082 -0.009786682832756854 3.5700000095367432 27.03400030517578 -32.77399984741211 88.41 0.2604771718981699 2.5520973001329477 0.24 2.58 429 00
2015-09-04 150904_193550sln 3dc277dc-6f22-40c3-b9e7-1fd25de273cf 3 2 593372 474568 8 Groundout B 72 3.49 1.69 -9.81 4.85 FT 0 0.911 R 1 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 243.504 1.04444 1 sln 0.07097336808176571 -139.7178466266997 0.28587751524404453 -9.929703339825062 4.974658765653598 -9.81 4.85 -1.6457149447472963 55 5.590817864412116 5.225725621518569 -143.2434875021491 -1.0067483402389379 -20.249999923706056 33.254001525878905 -22.034000076293946 97.73 -1.1527979050068697 3.50425418789846 -1.17 3.53 2286 01
2015-09-04 150904_193611sln 9dec67f6-db0d-4fe5-ba72-4f9fc58c787b 3 3 593372 474568 8 Groundout X 73 3.49 1.69 -10.07 4.53 FT 5 0.906 R 1 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ In play, out(s) 245.583 0.833333 1 sln 0.07111774129790115 -139.44577221376073 0.2863310089134215 -10.192430354140186 4.655953328477014 -10.07 4.53 -1.5652011016563374 55 5.5492551351674475 6.063763565196416 -142.9298546388868 -1.2311996724290792 -20.71999923706055 32.793998626708984 -22.714000381469727 97.54 -0.7813412763634247 3.3156830103927275 -0.8 3.34 2304 11
2015-09-04 150904_195028sln 27bfab62-3275-4c66-a4ce-0845c43ae4d5 4 1 593372 457918 13 Groundout B 117 3.66 1.74 -7.28 10.09 FF 5 0.908 L 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 215.681 0.552083 2 sln 0.07291711262958726 -135.94603186448018 0.29426068055272897 -7.398193744767877 10.24265379085124 -7.28 10.09 -1.471687822167131 55 6.075640141441986 3.4984944432268943 -139.51861382119034 -4.600423209227399 -14.239999694824219 32.80400076293945 -12.464000381469727 95.21 -1.218516310850193 3.2079492237701333 -1.23 3.23 2523 00
2015-09-04 150904_195038sln c3348562-bf56-4ade-af51-8f58a220d03f 4 2 593372 457918 13 Groundout S 118 3.66 1.74 -8.95 7.31 FT 10 0.467 L 0 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Called Strike 230.609 0.1875 2 sln 0.074374137282915 -133.28268410116868 0.3001418032804646 -9.08598306552916 7.45634365144157 -8.95 7.31 -1.4543945614598452 55 6.040639937184128 4.923076269573521 -136.78557632428644 -3.984143783572902 -16.80999938964844 31.53400030517578 -18.384000457763673 93.36 -0.8512327132402131 2.8478710449364675 -0.87 2.88 2298 10
2015-09-04 150904_195049sln 7a863e3e-8031-43e8-ae50-3fa1c378fd7a 4 3 593372 457918 13 Groundout S 119 3.77 1.74 -8.58 8.02 FF 17 0.857 L 1 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Called Strike 226.778 -0.389163 2 sln 0.07277879663375343 -136.2173082724233 0.2935517325240007 -8.706881530685497 8.166578929241261 -8.58 8.02 -1.4773904493608028 55 5.969164588295629 6.771001784900447 -139.7582738502644 -5.75038052038413 -16.840000076293947 32.574001220703124 -16.384000457763673 95.48 -0.11615362658967543 2.3305129841472167 -0.14 2.36 2389 11
2015-09-04 150904_195103sln dfb4140f-8183-4930-810f-4be2a31629b4 4 4 593372 457918 13 Groundout X 120 3.66 1.74 -8.03 6.69 FF 10 0.748 L 2 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ In play, out(s) 230.049 -0.25 2 sln 0.0723142025907785 -137.15283668156786 0.29098540784299387 -8.14888207112375 6.820370795451918 -8.03 6.69 -1.468681280082814 55 5.82467423327127 4.028949351206088 -140.5369011654998 -4.779106425648744 -16.039999885559084 31.32399931335449 -18.75399938964844 95.92 -1.137962916575428 2.424774030594147 -1.15 2.46 2149 12
2015-09-04 150904_195157sln e7b9caf1-9b31-4b99-84aa-91e3deb18b70 2 1 593372 570256 14 Groundout B 124 3.91 1.82 -10.35 5.38 CH 24 0.906 L 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 242.321 -1.66029 2 sln 0.07814137961385866 -126.90833670086715 0.31465643239353014 -10.496899240751098 5.533594591261828 -10.35 5.38 -1.450657786106127 55 5.997422466249196 9.29790327148023 -130.08976098347085 -6.436655216980854 -17.67 27.253999618530273 -22.864 89.03 0.9161880709987997 1.0933143195886368 0.9 1.13 2216 00
2015-09-04 150904_195210sln 281efe1c-1b9b-415c-bda4-4123aeb43271 2 2 593372 570256 14 Groundout X 125 3.91 1.82 -8.36 10.57 FF 17 0.893 L 0 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ In play, out(s) 218.215 -0.732057 2 sln 0.07085955417834612 -139.93045878105406 0.28554904105745094 -8.478347664530823 10.721465316698886 -8.36 10.57 -1.3488350852295858 55 5.944331158245202 7.272336504721942 -143.49687557314238 -7.889886635989702 -17.32999984741211 33.69400015258789 -10.263999618530274 98.11 0.17012869700898503 2.07011294185873 0.15 2.1 2820 10
2015-09-04 150904_195249sln c0d6fc0a-97ae-4f25-af69-b0fae9777875 6 1 593372 543281 15 Groundout S 129 3.61 1.63 -9.65 9.52 FF 17 0.796 R 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 225.27 -0.545455 2 sln 0.06993088462936228 -141.75866930235352 0.28212986258106054 -9.7713599962754 9.659127350463518 -9.65 9.52 -1.2562436391062228 55 5.870301360670903 7.052248131967532 -145.46181724630577 -7.566365706599166 -20.460000915527345 35.45399847412109 -11.954000152587891 99.43 -0.058795907891818766 2.0521084688754434 -0.07 2.08 2866 00
2015-09-04 150904_195329sln 45be2772-8cf7-4ab1-8eb8-5502108a1919 6 2 593372 543281 15 Groundout S 130 3.74 1.63 0.87 1.41 CU 2 0.899 R 1 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Called Strike 148.93 0.838863 2 sln 0.07968740127721592 -124.4427012593139 0.3209302285399987 0.7724715604098112 1.5418534761050118 0.87 1.41 -1.1744563511883745 55 5.646150628274555 2.7568089374743003 -127.57274753150288 1.7491520377343543 1.2499999570846558 26.294000534057616 -29.68399969482422 87.01 0.15943268979220038 3.5427319773935766 0.14 3.57 314 01
2015-09-04 150904_195340sln fa3f329a-528e-44cd-84ee-4fe94b813130 6 3 593372 543281 15 Groundout S 131 3.61 1.63 2.46 -2.78 CU 23 0.899 R 2 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 42.031 -2.13131 2 sln 0.0796690396092969 -124.50054586679092 0.32045178341861263 2.3721238692096507 -2.6586278130001495 2.46 -2.78 -1.0479647861823047 55 6.042988554475743 2.794474382007035 -127.54452516877996 -4.6426950879193996 3.8499999809265137 25.57399931335449 -36.49400106811523 87.04 0.5519291350687302 0.47844077949232 0.53 0.51 686 02
2015-09-04 150904_195400sln 8553ce9c-1340-40d1-82bd-fee0611fe787 6 4 593372 543281 15 Groundout S 132 3.61 1.63 1.88 2.87 CU 8 0.899 R 2 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 147.176 0.141414 2 sln 0.0796600963227219 -124.51873497731219 0.32035756351125083 1.7857440107729163 3.0142127578318556 1.88 2.87 -1.198138627663184 55 5.691670620322535 3.071871002557929 -127.5505209143699 -0.7252432632226171 2.899999933242798 25.474000839233398 -27.284000076293946 86.99 0.4314643269302586 2.7394919543322223 0.41 2.76 647 02
2015-09-04 150904_195419sln b9fcc84d-391b-4f83-8892-5e0ca61ff26a 6 5 593372 543281 15 Groundout S 133 3.61 1.63 -5.63 9.68 FF 2 0.943 R 2 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 210.07 1.22222 2 sln 0.06896951868054128 -143.8551767555859 0.27699787011561 -5.73156803469802 9.817324680585994 -5.63 9.68 -0.8874110477921746 55 5.83041411156248 5.270365187414595 -147.25125409857975 -3.289035233641273 -12.449999732971191 32.95399847412109 -10.853999771118165 100.49 0.21646495827186862 3.7965476304476518 0.2 3.83 2426 02
2015-09-04 150904_195439sln ee9e378d-2eeb-45b3-9ce8-5eb2e270eb6c 6 6 593372 543281 15 Groundout X 134 3.61 1.63 1.95 0.72 CU 14 0.901 R 2 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ In play, out(s) 111.22 -0.373737 2 sln 0.07945855159652801 -124.74555610753289 0.3207802155753822 1.8583730787007469 0.8489242305858554 1.95 0.72 -0.8284072549256002 55 6.063762519245337 3.0879643756092876 -128.04988778484417 -1.9910373443488119 3.010000066757202 27.843999771118163 -30.804000534057618 87.34 0.8192403294502197 2.2144181905381743 0.79 2.25 389 02
2015-09-04 150904_200713sln 2809dfda-67c6-428b-99ba-a97bcf8d7d85 5 1 593372 457705 20 Lineout S 172 3.52 1.61 2.41 2.36 CU 18 0.897 R 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 134.974 -0.486911 3 sln 0.08472605133308163 -117.11690166129301 0.3400540936396256 2.3034847957100495 2.515099738032973 2.41 2.36 -1.1982967435157832 55 6.3514549387942685 2.3969577596279863 -119.83817687377605 -2.4931520607811963 3.3200000095367432 21.493999389648437 -28.554000534057618 81.74 0.2817578260818997 2.0789182161990376 0.25 2.1 600 00
2015-09-04 150904_200731sln ccc294ad-9b09-47cb-947e-4175fbd70275 5 2 593372 457705 20 Lineout S 173 3.52 1.61 -12.23 3.25 CH 22 0.905 R 1 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Swinging Strike 254.925 -1.31414 3 sln 0.07889315613142445 -125.67941896931406 0.3179511498147575 -12.391971947917982 3.393690199742484 -12.23 3.25 -1.3656168611133752 55 5.910838297471184 7.6018182913399315 -128.88885261064036 -4.843462053991277 -20.430000228881838 27.2339991607666 -26.583999313354493 88.09 0.0072126389547488845 1.2757032659786973 -0.02 1.31 2376 01
2015-09-04 150904_200748sln fbc2cb7b-750e-4cbc-9b31-aeb94a067056 5 3 593372 457705 20 Lineout B 174 3.61 1.61 0.76 2.11 CU 14 0.88 R 2 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 160.632 0.17 3 sln 0.07817180197805511 -126.84873781026045 0.3149156181437263 0.6604844810046537 2.2462417796094223 0.76 2.11 -1.209728215206334 55 5.732598148417736 5.023152413332309 -130.05930288043857 -0.7625629491801154 1.1099999713897706 27.493999389648437 -28.404000915527345 88.74 1.0621227048286839 2.7568265223774806 1.04 2.78 432 02
2015-09-04 150904_200805sln 7087bde7-11ef-4cbb-a6d3-3e8f076258fd 5 4 593372 457705 20 Lineout S 175 3.52 1.61 5.68 -2.83 CU 16 0.903 R 2 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 63.8993 -0.455497 3 sln 0.08031587186613971 -123.42878529902013 0.324030460140412 5.600472987878165 -2.705740581082137 5.68 -2.83 -1.0427903284994657 55 6.074083355107029 -0.7364395954134542 -126.65380002586174 -0.8430063871739368 8.8900004196167 26.884000686645507 -36.47400061035156 86.36 -0.493538711222806 2.1048249247731623 -0.51 2.13 1163 12
2015-09-04 150904_200825sln 74d8a70b-e643-4f67-a3ab-2229c64dac80 5 5 593372 457705 20 Lineout X 176 3.52 1.61 -6.72 8.14 FF 11 0.917 R 2 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ In play, out(s) 219.357 0.183246 3 sln 0.07008164922351125 -141.4834094059955 0.2824172107443083 -6.824221260930337 8.281426794867727 -6.72 8.14 -1.1614319494271377 55 5.697497074579509 4.189445653880674 -145.09023086124085 -4.814307870438555 -14.26000015258789 34.45399847412109 -14.874000228881837 99.02 -0.6081022053681584 2.7194726855458784 -0.62 2.74 2234 12
2015-09-04 150904_200859sln d23f9ace-058f-438f-85e0-bdb370305cfb 3 1 593372 628356 21 Strikeout S 180 3.82 1.73 -7.16 10.39 FF 13 0.93 R 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Called Strike 214.458 -0.311005 3 sln 0.07061306534959287 -140.43570695743233 0.28437215267331534 -7.273224710099165 10.536229154148787 -7.16 10.39 -1.087268891336902 55 5.7779636070997284 7.208731991046933 -143.96460586844753 -6.584098848282157 -14.989999694824219 33.45399847412109 -10.464000381469727 98.38 0.5839489906384581 2.4159271081389027 0.57 2.45 2654 00
2015-09-04 150904_200908sln 00aca422-b9f9-4f4e-96b3-8932ec280444 3 2 593372 628356 21 Strikeout S 181 3.51 1.57 -11.89 4.18 FT 16 0.901 R 1 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 250.471 -0.721649 3 sln 0.07120208209103931 -139.33265625700372 0.28609524871919556 -12.0172887638127 4.299606572351626 -11.89 4.18 -1.3939828611514469 55 5.583295585456412 7.506965872539319 -142.65766396583209 -5.024837252402905 -24.46999923706055 31.253999618530273 -23.423999465942384 97.46 -0.3323335507716638 1.8070342041814262 -0.35 1.84 2637 01
2015-09-04 150904_200926sln 92dba366-b2c4-4871-a74f-74b2f0a04874 3 3 593372 628356 21 Strikeout S 182 3.7 1.57 -8.36 3.01 CH 6 0.869 R 2 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Called Strike 249.914 0.530516 3 sln 0.07740473863533537 -128.2241170231376 0.3102850223632053 -8.497389913749018 3.1511391511429037 -8.36 3.01 -1.2198179042578121 55 5.756354164580457 4.849014141718273 -131.11424087865623 -0.3861588502494202 -14.709999961853027 24.9839991607666 -26.724000610351563 89.46 -0.4888389387813328 3.167424239125614 -0.51 3.2 1722 02
2015-09-04 150904_200958sln 9fdf699c-edca-4ac9-b4cb-f57f26515ce9 5 1 593372 516782 22 Single B 186 3.66 1.56 4.63 0.2 CU 5 0.902 R 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 93.0524 0.695238 3 sln 0.07996840786974549 -124.18076532479814 0.31963966863139437 4.542456712964044 0.3340940424673546 4.63 0.2 -1.25450405967102 55 5.674527062285072 -0.9172380639092163 -126.77768929046464 1.5728615150227643 7.409999923706055 21.724000839233398 -31.634000457763673 86.45 -0.9427231657362742 3.3145462320998305 -0.96 3.34 873 00
2015-09-04 150904_201009sln a5e5f1e6-a26b-42e9-8fc1-aa8986eadb13 5 2 593372 516782 22 Single S 187 3.54 1.56 -10.92 2.04 CH 12 0.905 R 0 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 259.2 -0.191919 3 sln 0.07891102446020316 -125.74201077874153 0.31678707432020686 -11.073065513908405 2.176678895013982 -10.92 2.04 -1.2662220073070947 55 5.93543536956649 6.54327281238438 -128.67973134359357 -2.094906090055077 -18.389999313354494 24.913999465942382 -28.564000762939454 87.86 -0.15938416751137408 2.3260134001650576 -0.17 2.36 2102 10
2015-09-04 150904_201026sln 4082e578-0f67-40a5-a9e0-7af25ee057d9 5 3 593372 516782 22 Single S 188 3.54 1.56 -7.46 8.14 FF 18 0.91 R 1 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 222.366 -0.69697 3 sln 0.07032092601575128 -141.08236653703904 0.28251386675111284 -7.571164258658242 8.27272991884388 -7.46 8.14 -1.2364257502321454 55 5.664289980726037 8.08540515198667 -144.43771738234813 -7.001078844884926 -15.810000343322754 31.934001831054687 -14.903999961853028 98.75 0.7098456400132993 1.831350127506475 0.7 1.86 2343 11
2015-09-04 150904_201046sln 2ad812cf-32e4-48b9-9c2c-5e347addd25f 5 4 593372 516782 22 Single B 189 3.75 1.56 -10.46 2.99 FT 20 0.893 R 2 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 253.828 -1.73059 3 sln 0.07199244244044403 -137.65893564858894 0.2909095886403331 -10.587011589196477 3.115170835402694 -10.46 2.99 -1.399493137322836 55 5.444782617134838 4.156611526286539 -141.37610335740422 -6.653892822783706 -20.850000305175783 34.574001220703124 -26.044000305175782 96.54 -1.3982662984212906 0.7266398570744141 -1.41 0.76 2224 12
2015-09-04 150904_201105sln ffbdcb78-4bd1-4cf6-b8d7-69e13f97e346 5 5 593372 516782 22 Single X 190 3.54 1.56 -5.78 10.25 FF 8 0.939 R 2 2 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ In play, no out 209.326 0.40404 3 sln 0.06983296475511452 -142.13968993084316 0.27980032005534616 -5.885708150900353 10.388063882380667 -5.78 10.25 -0.9788665668767673 55 5.799719055838903 6.698720034458798 -145.30557952089566 -5.551442298066706 -12.529999656677246 30.333999542236327 -10.063999809265137 99.25 0.6699423099274835 2.9244079556012204 0.66 2.95 2530 22
2015-09-04 150904_201158sln 35254587-6273-42b6-bfde-89911d0e64b5 4 1 593372 476883 23 Strikeout S 194 3.38 1.64 -11.65 3.08 CH 13 0.905 L 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Called Strike 254.975 -0.0229885 3 sln 0.07929326008106286 -125.05024591598546 0.31949476681199335 -11.802132107696803 3.2246099284506915 -11.65 3.08 -1.2379932445050117 55 5.8340929001060395 7.860483176351081 -128.22863950738747 -1.8252295320390466 -19.27000038146973 26.833999542236327 -26.913999237060548 87.60 0.35651707924297527 2.4538360721328933 0.34 2.49 2251 00
2015-09-04 150904_201226sln 4b82e24d-e928-4d71-a8dc-aaea604c9461 4 2 593372 476883 23 Strikeout S 195 3.57 1.64 1.45 -0.08 CU 22 0.902 L 1 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Swinging Strike (Blocked) 88.6166 -1.80829 3 sln 0.07977549463109514 -124.09555214665829 0.32425842605496696 1.356351454478088 0.053623487487823335 1.45 -0.08 -1.1885060998806334 55 5.709963720644086 2.591505235411057 -127.84571187284085 -3.8977097581365454 2.149999933242798 31.493999389648437 -32.093999542236325 87.23 0.17167110154928364 0.8280750179922087 0.15 0.86 265 01
2015-09-04 150904_201317sln ac121835-d6ad-4ac1-bb88-82e6d4b8f0ea 4 3 593372 476883 23 Strikeout B 197 3.53 1.64 -3.57 6.92 FF 0 0.946 L 2 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 207.127 2.69312 3 sln 0.07207324258579377 -137.4574913985254 0.2917806572027798 -3.6676569255303546 7.051810780425503 -3.57 6.92 -1.2746965146498461 55 5.882327318823716 2.651199440017352 -141.31058688033204 1.724068841624807 -7.180000228881836 35.80400076293945 -18.374000228881837 96.37 -0.7884843505892691 5.105438448468142 -0.8 5.13 1588 02
2015-09-04 150904_201346sln 65a5a19d-8a40-4954-a044-882c1063858c 4 4 593372 476883 23 Strikeout S 198 3.57 1.64 -6.58 6.44 FF 1 0.911 L 2 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Swinging Strike 225.432 1.67358 3 sln 0.0717201240756075 -138.15375962155116 0.29012761098226725 -6.696885955917968 6.5782000332500505 -6.58 6.44 -1.2376550924705776 55 5.847124140152572 5.115088475937401 -141.96788808464868 -0.37140417209409204 -13.26000015258789 35.6139983215332 -19.154000915527345 96.86 -0.25194598187740147 4.188489509475577 -0.27 4.22 1890 12
2015-09-04 150904_202129sln d33ffb16-2df8-4198-9f22-51f365c46d8c 4 1 593372 465041 27 Single S 222 3.35 1.53 -9.82 5.05 CH 11 0.904 R 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 242.532 0.285714 4 sln 0.08359328190402039 -118.63567252401614 0.3365454054090691 -9.98298437584388 5.222548734902727 -9.82 5.05 -1.537498228618393 55 6.227417754080715 5.692485912438976 -121.59705100674172 -2.047749822541323 -14.690000457763672 23.71400061035156 -24.493999160766602 83.01 -0.47468515791554666 2.6750383861537155 -0.5 2.7 1963 00
2015-09-04 150904_202206sln 9ce14f66-6bb5-467e-81f6-74fb4c35deb2 4 2 593372 465041 27 Single S 223 3.35 1.53 -7.69 7.94 FF 8 0.923 R 1 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Called Strike 223.955 0.89011 4 sln 0.07247846476919063 -136.70603595833794 0.29322131835790616 -7.815467369797297 8.081142114091891 -7.69 7.94 -1.4283686765275203 55 6.001559019654655 7.917603619426846 -140.48686886102212 -3.6086341967077207 -15.149999542236328 34.93400183105469 -16.513999618530274 95.97 0.5293440939935317 3.222192581367559 0.52 3.25 2243 01
2015-09-04 150904_202229sln 6cc3cad2-26fe-4d68-b975-cd4194be1eb2 4 3 593372 465041 27 Single B 224 3.35 1.53 -7.84 3.35 FT 10 0.916 R 2 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 246.658 -0.010989 4 sln 0.07305536565628454 -135.72696834372064 0.29436989887484233 -7.965202148126288 3.4704784937466737 -7.84 3.35 -1.570275010136177 55 5.7529082721223945 1.8086354005519274 -139.17912902578718 -3.1689990241560064 -15.319999618530273 31.634000686645507 -25.50399938964844 94.93 -2.0876124652374273 2.3980968543649284 -2.1 2.43 1730 02
2015-09-04 150904_202245sln 4cceb3cb-9aaa-4600-8a0b-062f5d26b0b3 4 4 593372 465041 27 Single X 225 3.35 1.53 -9.05 5.17 FT 10 0.928 R 2 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ In play, no out 240.061 0.208791 4 sln 0.07258086115167826 -136.48673493080304 0.2939463483081716 -9.170969163585795 5.3009132770899035 -9.05 5.17 -1.4122091262842449 55 5.791441893233715 4.709122519243961 -140.34083078208377 -3.5032697931293075 -17.690000457763674 35.563999084472655 -21.95400015258789 95.77 -0.9492854684912375 2.6053228898925678 -0.97 2.63 2104 12
2015-09-04 150904_202351sln d3d2b636-52e0-42ab-babd-bb3def8ce179 5 1 593372 474568 28 Grounded Into DP B 229 3.42 1.69 -10.11 1.71 FT 10 0.891 R 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 260.208 0.0404624 4 sln 0.0713113038685905 -139.01243927524243 0.2877227566726877 -10.232150101408806 1.8204288091926213 -10.11 1.71 -1.45060971088425 55 5.60341786005178 3.931101342215528 -142.65019540948683 -2.095333070094683 -20.600000305175783 34.153999237060546 -28.513999618530274 97.31 -1.5016521861764554 2.5615826960490575 -1.52 2.59 2122 00
2015-09-04 150904_202414sln 0c4239cb-c6d9-4806-872f-3314f176a7ef 5 2 593372 474568 28 Grounded Into DP S 230 3.51 1.69 -11.22 5.2 FT 12 0.906 R 0 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Called Strike 244.952 -0.142857 4 sln 0.07225295573516456 -137.25728860170065 0.29087367032724526 -11.350941409858155 5.332810497521851 -11.22 5.2 -1.4499458179657008 55 5.7365988052298 8.383923591711381 -140.67936339682035 -3.945556606715611 -22.36000053405762 31.704000381469726 -21.673999465942384 96.13 0.11547459158695816 2.43946130618912 0.1 2.47 2541 10
2015-09-04 150904_202436sln 6e992459-4a47-43ed-9b07-de72fd79c59c 5 3 593372 474568 28 Grounded Into DP B 231 3.49 1.69 -10.87 3.61 FT 10 0.901 R 1 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 251.435 -0.0111111 4 sln 0.07189628718515652 -137.93048828821296 0.28952509222558837 -10.999487887804442 3.734394212683399 -10.87 3.61 -1.4679446379366143 55 5.650929517615812 4.132521920700528 -141.39250203411888 -2.9100780332266876 -21.870000762939455 32.234001068115234 -24.75399938964844 96.47 -1.550446936721485 2.545856656625789 -1.56 2.58 2363 11
2015-09-04 150904_202502sln 00576c3a-2651-40a5-b633-1462cfedfe73 5 4 593372 474568 28 Grounded Into DP S 232 3.49 1.69 1.76 2.03 CU 16 0.9 R 1 2 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Called Strike 139.807 -0.877778 4 sln 0.0793944967630192 -124.86862665601782 0.3202097927351441 1.6610557736837155 2.1747523215911495 1.76 2.03 -1.3525332113901722 55 5.69850254111301 1.670178614853671 -128.10891421895903 -2.6663525731749496 2.699999885559082 27.32399931335449 -28.64400068664551 87.37 -0.3597381347131818 1.7709545966421607 -0.38 1.8 506 21
2015-09-04 150904_202528sln 5aae2b70-6fa8-4a9f-90ce-1c8c247bdc0f 5 5 593372 474568 28 Grounded Into DP X 233 3.49 1.69 -9.03 6.58 FT 5 0.731 R 2 2 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ In play, out(s) 233.768 0.611111 4 sln 0.07200850431514627 -137.80697606731806 0.2889456692908135 -9.15213012137858 6.710059097861498 -9.03 6.58 -1.1813417549624181 55 5.868888813890224 4.43634139587833 -140.99142756193345 -3.2303623572507334 -18.27000038146973 29.593999771118163 -18.784000076293946 96.20 -0.8586003407214804 3.1110030550216514 -0.87 3.14 2321 22
2015-09-04 150904_202605sln 9da56a32-fbb9-4471-a6d8-1ccf0961baf5 5 1 593372 457918 29 Strikeout S 238 3.65 1.74 -6.34 9.26 FF 11 0.912 L 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Called Strike 214.273 0.246073 4 sln 0.0726794169287466 -136.54308121213205 0.29154405484200924 -6.451343102397581 9.401621633053173 -6.34 9.26 -1.2972264873481747 55 6.088617136466386 5.020526472965568 -139.67366611607042 -5.225165113422097 -12.649999542236328 28.82399931335449 -13.744000114440919 95.36 -0.30102199984735734 2.8974030771490265 -0.32 2.93 2313 00
2015-09-04 150904_202616sln 67f4dd60-1057-4757-a88a-a025a76749b9 5 2 593372 457918 29 Strikeout B 239 3.77 1.74 -11.8 2.25 CH 24 0.905 L 1 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 258.99 -1.74877 4 sln 0.07975739182084492 -124.33245550191724 0.32122662427190923 -11.961383960664111 2.3928954862822076 -11.8 2.25 -1.3440049110357057 55 6.132709709090319 10.256957269781857 -127.4628553478426 -5.553796149319493 -19.319999618530275 26.274000076293945 -28.314000762939454 87.27 1.2995255326920925 0.9416112326526558 1.28 0.98 2234 01
2015-09-04 150904_202627sln 77e0a44a-4dad-4c98-a749-07f45e2eced3 5 3 593372 457918 29 Strikeout S 240 3.66 1.74 -9.14 8.3 FF 1 0.817 L 1 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 227.595 1.125 4 sln 0.07399010363886682 -134.0284122696326 0.29794290460358264 -9.267585083923864 8.450013457123852 -9.14 8.3 -1.3489061289538207 55 5.9919243144311345 6.171809063448626 -137.38899254536523 -2.1628739659276093 -17.39999954223633 30.403999237060546 -16.314000762939454 93.78 -0.27948361789665355 3.74746838712778 -0.3 3.78 2478 11
2015-09-04 150904_202642sln a5561ff3-6db2-4c64-86e2-8b51094a8464 5 4 593372 457918 29 Strikeout S 241 3.66 1.74 -10.2 1.54 CH 15 0.905 L 2 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 261.147 -0.572917 4 sln 0.07997661661362568 -123.99509170078464 0.32206130089920193 -10.355751969315152 1.683431725496931 -10.2 1.54 -1.2801357389984531 55 5.8086464719153925 4.003227827338852 -127.10665907775139 -1.8648693481026577 -16.639999313354494 26.044000534057616 -29.474000610351563 86.72 -1.134570358942547 2.1122628213802104 -1.16 2.15 1914 12
2015-09-04 150904_202656sln cb1af37f-e436-4c0a-944a-355237b78963 5 5 593372 457918 29 Strikeout S 242 3.66 1.74 3.07 -1.16 CU 10 0.902 L 2 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Called Strike 70.0955 -0.114583 4 sln 0.08026815372727694 -123.43682242020719 0.3247709077590675 2.9807558602278124 -1.0283915205381886 3.07 -1.16 -1.183334636083349 55 5.712287265405904 -0.640471123941893 -126.85806693001236 0.4093160443117324 4.710000114440918 28.544000534057616 -33.80399862670898 86.50 -1.0025385358702799 2.552876153887861 -1.02 2.59 597 12
2015-09-04 150904_203744sln 997135a6-0515-40c0-93ec-622f4809e09b 2 1 593372 570256 33 Flyout S 271 3.64 1.82 -11.17 3.98 CH 18 0.905 L 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Called Strike 250.168 -0.923077 5 sln 0.0804945204811861 -123.22611878352006 0.32373904485055083 -11.331729745544077 4.134635077321938 -11.17 3.98 -1.3832417577153038 55 6.116967552871775 8.612586732776677 -126.23191487155556 -3.8908265557053525 -18.02000038146973 24.993999389648437 -25.603999771118165 86.31 0.6645494324007113 1.86575344551211 0.64 1.89 2193 00
2015-09-04 150904_203803sln 1aef5b3f-0172-42a7-bdba-4281ba143b98 2 2 593372 570256 33 Flyout X 272 3.91 1.82 -7.74 8.15 FF 14 0.924 L 1 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ In play, out(s) 223.342 -0.205742 5 sln 0.07204899871546845 -137.65087235629045 0.2899954496154092 -7.851329777303206 8.292840690510534 -7.74 8.15 -1.256910961809781 55 5.893770631671734 8.47972574627491 -141.06765271364384 -5.108726350786522 -15.560000343322754 31.743999389648437 -15.744000114440919 96.42 0.884785703292253 2.6177678859097444 0.87 2.65 2319 01
2015-09-04 150904_203842sln 36d17da9-c6d2-40ab-ab2e-006e171ed605 2 1 593372 543281 34 Single B 276 3.46 1.63 -7.02 9.98 FF 13 0.939 R 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 214.996 0.202186 5 sln 0.07098478592628422 -139.69250901065678 0.28595513886879753 -7.133644531555851 10.128892157419285 -7.02 9.98 -1.2370387657809794 55 5.697834819384825 8.015667490627123 -143.22610484933784 -5.38470143304931 -14.539999885559082 33.324001220703124 -11.534000076293946 97.88 0.7879427824705236 2.7009492388950664 0.77 2.73 2552 00
2015-09-04 150904_203855sln e40ffa34-e4b7-4a95-8cc6-96aa4040670b 2 2 593372 543281 34 Single X 277 3.61 1.63 -8.33 5.18 FT 5 0.932 R 0 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ In play, no out 237.928 0.252525 5 sln 0.07223464626829607 -137.33744552304879 0.2902839359278258 -8.453440684348013 5.311208310755421 -8.33 5.18 -1.4036359460574965 55 5.719866681653992 4.74279462314967 -140.62536741678915 -2.9153799776199683 -16.71999923706055 30.46400061035156 -21.673999465942384 95.96 -0.8406618477149956 2.840503497851616 -0.85 2.87 2026 10
2015-09-04 150904_203946sln bc887d0e-ac0d-496f-aca1-b08b3ee52664 8 1 593372 457705 35 Walk B 281 3.53 1.61 -7.61 7.49 FF 24 0.892 R 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 225.32 -0.979167 5 sln 0.07082090440140656 -140.01450089647892 0.28530881929767343 -7.726594348956179 7.621587534562232 -7.61 7.49 -1.1719988803541648 55 5.640060435812982 8.76924709304105 -143.56002388099708 -7.089383981554576 -15.819999618530273 33.51399984741211 -16.573999084472657 98.18 1.0477426172981992 1.599849002117857 1.03 1.63 2237 00
2015-09-04 150904_204010sln d4716166-00c9-4577-b536-d7ab934c9185 8 2 593372 457705 35 Walk S 282 3.52 1.61 -10.13 3.6 FT 15 0.904 R 0 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Swinging Strike 250.228 -0.382199 5 sln 0.07289082308525771 -136.05496769565795 0.2934553224210739 -10.261585964760199 3.7279625795726905 -10.13 3.6 -1.3626448742178054 55 5.615266928207707 4.180957808229313 -139.45061574757463 -3.5302987006475104 -19.86000053405762 31.183999923706054 -24.964000381469727 95.15 -1.2879346794785234 2.1742855672550965 -1.31 2.2 2190 10
2015-09-04 150904_204038sln c25e93c8-2c98-4b68-b23a-6f1c949250c2 8 3 593372 457705 35 Walk B 283 3.54 1.61 7.13 -0.68 CU 0 0.903 R 1 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 84.9303 1.87047 5 sln 0.08145896949962321 -121.76437616386094 0.32765820095618736 7.0535451364394435 -0.5443145777440713 7.13 -0.68 -1.172049709085585 55 5.557595553660766 -1.7846423220553091 -124.74286884528202 4.7499288182951815 10.949999885559082 24.474000839233398 -33.02399984741211 85.12 -0.8684744144126857 4.357892656508502 -0.89 4.38 1306 11
2015-09-04 150904_204106sln dd67f059-095e-41e5-8264-10eaf85ee24c 8 4 593372 457705 35 Walk S 284 3.52 1.61 -9.73 2.09 FT 5 0.896 R 1 2 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 257.667 0.549738 5 sln 0.07126495012435495 -139.07486751908195 0.2878498317554114 -9.853416759655465 2.20483917454429 -9.73 2.09 -1.2049648242149595 55 5.5491639599767515 4.612988456759116 -142.7982451134945 -0.8533568034686585 -19.819999618530275 34.984001068115234 -27.743999160766602 97.41 -0.9267257524008601 3.056229127049909 -0.94 3.09 2057 21
2015-09-04 150904_204150sln 258ad742-f59c-45eb-a357-d7386f364845 8 5 593372 457705 35 Walk S 285 3.52 1.61 -10.74 0.45 CH 11 0.907 R 2 2 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 267.363 -0.078534 5 sln 0.07794351055620381 -127.13808936369838 0.3150976692556856 -10.895705527983392 0.5808261749470952 -10.74 0.45 -1.0656320839003774 55 5.7381047547146515 5.569297701086198 -130.60250289513644 -0.8591252580322206 -18.2900008392334 29.76399984741211 -31.20400015258789 89.13 -0.36518728515295606 2.462550484024384 -0.38 2.49 2028 22
2015-09-04 150904_204220sln e0dbe97c-587a-4311-a8c6-a4226695f170 8 6 593372 457705 35 Walk S 286 3.52 1.61 5.31 -1.3 CU 12 0.902 R 2 2 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Foul 76.7152 0.246073 5 sln 0.07943928228512595 -124.79660883061325 0.32041294034619255 5.235887116401988 -1.17345544219788 5.31 -1.3 -1.185364968844732 55 5.5532046606306995 0.8626769328567998 -128.03989051029444 1.1475861347964276 8.500000076293945 27.333999542236327 -34.08400122070312 87.31 0.01270769139005301 2.77176177782465 -0.01 2.8 1016 22
2015-09-04 150904_204251sln a34fcd26-2841-4ef8-9a01-54674c0e38d7 8 7 593372 457705 35 Walk B 287 3.52 1.61 1.73 1.71 CU 19 0.896 R 2 2 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 135.357 -0.759162 5 sln 0.07842431673558761 -126.39494410839988 0.3165467352485246 1.6413061244066127 1.8487240043616977 1.73 1.71 -0.8904605787672175 55 5.7180168390128 4.48033276869843 -129.73011185280978 -2.692501484999176 2.7300000953674317 28.474000839233398 -29.103999771118165 88.52 1.3092641017943647 1.813505946948196 1.29 1.84 464 22
2015-09-04 150904_204316sln 09ee933a-24d0-4099-ab9d-fdc65857c8f1 8 8 593372 457705 35 Walk B 288 3.52 1.61 -9.41 5.2 CH 19 0.906 R 2 3 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 240.875 -0.675393 5 sln 0.07925262188486008 -125.0595853337466 0.3200892843829274 -9.559252163184809 5.351336568077647 -9.41 5.2 -1.1017793711842723 55 5.7092145251694255 8.404133286657085 -128.40256954414153 -3.560973277432238 -15.550000114440918 28.243999389648437 -23.474000610351563 87.77 1.0883549580517444 1.8916413291321863 1.07 1.92 2002 32
2015-09-04 150904_204403sln 8e6af331-09d5-4d66-bf04-15420c758cf2 4 1 593372 628356 36 Strikeout S 293 3.51 1.57 4.04 4.21 CU 8 0.89 R 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Swinging Strike 136.509 0.474227 5 sln 0.07886560517342986 -125.64796902600493 0.3188754589583888 3.9533790458945455 4.3590883588862015 4.04 4.21 -1.1792655316679885 55 5.712656069703297 2.553890082481362 -129.08265609421804 -0.8150306274840733 6.480000095367432 29.163999465942382 -25.034000076293946 88.03 0.5536074634697266 2.970311115606427 0.53 3 1093 00
2015-09-04 150904_204423sln 74efcf54-bbc1-421f-a1f9-62a27e27d9d9 4 2 593372 628356 36 Strikeout S 294 3.51 1.57 -9.64 3.55 CH 20 0.905 R 1 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Swinging Strike 249.535 -1.20619 5 sln 0.07879842896073709 -125.8141735778202 0.31779232705658317 -9.79218060697892 3.699336164438507 -9.64 3.55 -1.1307704968524896 55 5.809681016973444 3.8046126333316623 -129.07604848065506 -4.574739581578012 -16.159999771118166 27.71400061035156 -26.073999084472657 88.10 -1.0062751311654201 1.3449851407773399 -1.02 1.37 1930 01
2015-09-04 150904_204445sln 7d71fe9b-8e11-4d54-a6e2-7e8c212c8fe5 4 3 593372 628356 36 Strikeout B 295 3.51 1.57 6.77 1.24 CU 24 0.903 R 2 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball 100.745 -2.70103 5 sln 0.08008905183356176 -123.75402031401977 0.3234600320468871 6.691904005646055 1.3779290601736776 6.77 1.24 -1.2249496013376076 55 5.614557969184017 5.354703751068968 -127.06052719609121 -6.303995214824958 10.659999923706055 27.644000915527343 -29.9840008392334 86.82 2.193870700844893 -0.12159753468814039 2.16 -0.08 1267 02
2015-09-04 150904_204521sln f13af2b0-1095-4d0b-99fd-b31d3fa624fd 4 4 593372 628356 36 Strikeout S 300 3.51 1.57 -9.91 2.19 CH 24 0.907 R 2 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Swinging Strike (Blocked) 257.299 -1.12371 5 sln 0.077542906093614 -127.89371637098206 0.31216882899164133 -10.050929093327172 2.3241675711696317 -9.91 2.19 -1.0975398181569735 55 5.704682664432996 9.534342460870409 -131.08212192923193 -3.968842645577653 -17.190000457763674 27.524000076293945 -28.20400015258789 89.65 1.4087073791530893 1.4226456317954592 1.39 1.45 1942 12
2015-09-04 150904_204559sln e46bafb4-bb18-42f3-a974-cc0b0d22fc00 1 1 593372 516782 37 Double X 304 3.54 1.56 3.98 1.51 CU 12 0.9 R 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ In play, run(s) 111.283 -0.0707071 5 sln 0.07921410958438459 -125.20227313705722 0.3188038512142221 3.896720200455507 1.643451919250224 3.98 1.51 -1.1978140791508025 55 5.571776789825293 1.735981714784 -128.3032704576558 -0.6953942826875965 6.389999942779541 26.204000381469726 -29.4840008392334 87.49 0.1715971935177415 2.450701120534885 0.15 2.48 801 00
2015-09-04 150904_204654sln b70e3a1a-4f2f-4370-b6bf-e315dd77c935 4 1 593372 476883 38 Groundout S 313 3.53 1.64 -12.31 4.42 CH 22 0.906 L 0 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Swinging Strike 250.083 -1.17989 5 sln 0.07786997203522934 -127.3604082410529 0.3134342716858054 -12.460893447168456 4.559366835156457 -12.31 4.42 -1.2397107426356826 55 5.919264801296269 8.06907101380639 -130.5239196159282 -5.178853189757873 -21.139999313354494 27.19400015258789 -24.443999923706055 89.23 0.2758385829128198 1.4362327475033738 0.26 1.47 2493 00
2015-09-04 150904_204718sln 4782e06c-5ed5-4c5e-8b44-2c3159f52a48 4 2 593372 476883 38 Groundout S 314 3.53 1.64 5.97 -0.66 CU 10 0.903 L 1 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Called Strike 84.1776 -0.216931 5 sln 0.08076546577126294 -122.70258951522258 0.32640851169300034 5.887539535258582 -0.5209935885106841 5.97 -0.66 -1.4788000037993863 55 5.81390540296052 -0.8409995789927871 -126.02597151630847 -0.39425686413342054 9.210000114440918 27.554000762939452 -32.99400106811523 85.93 -0.934544146828881 2.341135832717268 -0.96 2.38 1092 01
2015-09-04 150904_204746sln 7548a462-ea9f-42ae-b198-519944e22011 4 3 593372 476883 38 Groundout B 315 3.49 1.64 -5.83 6.13 FT 22 0.51 L 2 0 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ Ball In Dirt 223.354 -2.07027 5 sln 0.06995886655113169 -141.7142693430538 0.2821101627519277 -5.930759445508533 6.257858934232028 -5.83 6.13 -1.153209871634301 55 5.602157686062716 5.084945611877508 -145.37934575467276 -9.230247258116938 -12.42 35.074001220703124 -19.073999084472657 99.38 -0.11551286861592702 0.6082957734839332 -0.14 0.65 1791 02
2015-09-04 150904_204812sln 0fe1f21a-cbee-4a56-aa51-f35ed8440875 4 4 593372 476883 38 Groundout X 316 3.57 1.64 -8.36 4.7 FT 10 0.94 L 2 1 R gid_2015_09_04_pitmlb_slnmlb_1/ In play, out(s) 240.433 -0.253886 5 sln 0.07106768740388088 -139.5438509245675 0.2861309732680049 -8.47364161737357 4.826291663673902 -8.36 4.7 -1.2025432276585557 55 5.736849096994598 4.221456958943497 -143.03078822831088 -4.304397887241992 -17.249999923706056 32.844001678466796 -22.353999771118165 97.61 -0.8738344372540865 2.328166147271178 -0.89 2.36 2004 12