Pitching Data for 593372 for game: gid_2015_09_25_milmlb_slnmlb_1/
dateStamppark_sv_idplay_guidab_totalab_countpitcher_idbatter_idab_iddestypeidsz_topsz_botpfx_xDataFilepfx_zDataFilemlbam_pitch_namezone_locationpitch_constandstrikesballsp_throwsgidpdesspinnorm_htinningpitcher_teamtstartvystartftimepfx_xpfx_zuncorrected_pfx_xuncorrected_pfx_zx0y0z0vx0vy0vz0axayazstart_speedpxpzpxoldpzoldtm_spinsb
2015-09-25 150925_191624sln 369200e2-a90a-4ca3-a9a1-192616680851 2 2 593372 571697 1 Double X 4 3.16 1.45 -12.62 5.57 CH 11 0.866 L 1 0 R gid_2015_09_25_milmlb_slnmlb_1/ In play, no out 246.005 0.375439 1 sln 0.07648118496991785 -129.68722068928417 0.30766377214339885 -12.743482262974103 5.511309174570212 -12.62 5.57 -1.8816433759778028 55 6.210279980127242 8.460736984360294 -132.86611768573434 -3.711864818863423 -22.438000198364257 27.821000625610353 -22.474999649047852 90.81 -0.3090597455007542 2.643663334813632 -0.3 2.626 2678 01
2015-09-25 150925_191836sln 7d4e5237-64fb-480d-bf2f-645c75d9bf54 4 4 593372 502582 2 Flyout X 11 3.24 1.37 -7.74 8.18 FF 11 0.857 L 1 2 R gid_2015_09_25_milmlb_slnmlb_1/ In play, out(s) 223.269 0.242781 1 sln 0.07404290678708365 -133.96765514483295 0.29773865862115745 -7.848566691529202 8.126744642339629 -7.74 8.18 -1.536285421598774 55 6.019959011981031 6.209784867375367 -137.22220160920142 -5.047785955113428 -14.756000038146972 29.419999649047853 -16.900000793457032 93.72 -0.23079745888739733 2.5495456512559107 -0.223 2.532 2263 21