Pitching Data for 593576 for game: gid_2018_05_21_atlmlb_phimlb_1/
dateStamppark_sv_idplay_guidab_totalab_countpitcher_idbatter_idab_iddestypeidsz_topsz_botpfx_xDataFilepfx_zDataFilemlbam_pitch_namezone_locationpitch_constandstrikesballsp_throwsgidpdesspinnorm_htinningpitcher_teamtstartvystartftimepfx_xpfx_zuncorrected_pfx_xuncorrected_pfx_zx0y0z0vx0vy0vz0axayazstart_speedpxpzpxoldpzoldtm_spinsb
2018-05-22 180522_013648phi 844ed5e4-b5e9-4438-8324-117fb6e7711b 2 2 593576 455976 65 Lineout X 529 3.411 1.565 -6.37217 9.08714 FF 6 0.886 L 1 0 R gid_2018_05_21_atlmlb_phimlb_1/ In play, out(s) 215.011 0.839485 9 phi 0.07309847480643562 -135.66007279148008 0.29438958490045186 -6.050747797153319 9.099831900806262 -6.37217 9.08714 -1.9802167025550077 55 5.887626191266126 6.52537577172071 -139.07107603437447 -3.6904056277468094 -11.636246658325195 31.236961318969726 -14.679032707214356 94.96 -0.294334513492132 3.202770866050488 -0.248075 3.26284 2232 01
2018-05-22 180522_013834phi a22d6acb-af53-4d79-b096-29b1ec08f724 5 5 593576 435559 66 Strikeout S 537 3.319 1.513 -5.6808 0.735313 FS 19 0.899 R 2 2 R gid_2018_05_21_atlmlb_phimlb_1/ Swinging Strike 262.621 -0.123781 9 phi 0.08016027765928839 -123.76999700228134 0.32197475436797096 -5.314298360446556 0.8690664200494166 -5.6808 0.735313 -2.0310557456337928 55 6.015218309588836 9.399907356820204 -126.6988352867652 -1.7162846758310726 -8.543799377441406 24.4527568359375 -30.781801605224608 86.63 1.2877063267518016 2.253663997792414 1.3503 2.30423 1056 22
2018-05-22 180522_013909phi 76c7d3d6-c85f-45aa-9d72-f49c4b7f4548 1 1 593576 542255 67 Bunt Groundout X 541 3.319 1.513 -8.62612 -0.485712 FS 6 0.907 L 0 0 R gid_2018_05_21_atlmlb_phimlb_1/ In play, out(s) 273.225 0.645019 9 phi 0.08019679234747923 -123.66681032805488 0.322777152810609 -8.220465088609812 -0.3358095435472299 -8.62612 -0.485712 -1.9397170395221839 55 5.902022637613204 6.252794488112616 -126.73370904691883 0.5569016423826204 -13.150418258666992 25.59843440246582 -32.716200256347655 86.52 -0.46028685952319237 2.9442873281122113 -0.411045 2.99845 1585 00