Times Through The Order FourseamCurveSplit
1 92.55 76.21 82.69
2 92.75 76.42 83.21
3+ 93.84 76.50 83.25