Times Through The Order FourseamChangeCurveSplit
1 0.157 0.000 0.089 3.000