Times Through The Order FourseamChangeCurveSplit
1 48.08 42.42 47.16 50.00